Khuyến mãi nổi bật

Trình Quản lý Bảo mật của Cisco

Trình Quản lý Bảo mật của Cisco

- Đơn giản hoá việc cài đặt, giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng Cisco của bạn.

- Giúp định cấu hình và quản lý tường lửa, VPN, cảm biến IPS và các dịch vụ bảo mật của Cisco

- Kiểm soát việc triển khai trên quy mô lớn hoặc phức tạp mạng và các thiết bị bảo mật của Cisco

- Hỗ trợ kiểm soát truy cập và một khung chấp thuận cho việc đề xuất và tích hợp thay đổi

- Cung cấp thiết bị linh hoạt, quản lý và cấu hình dựa trên chính sách

Nhận Báo Giá Sản Phẫm