Khuyến mãi nổi bật

Hệ thống Kiểm soát Truy cập An toàn của Cisco

Hệ thống Kiểm soát Truy cập An toàn của Cisco

- Kiểm soát truy cập mạng dựa trên điều kiện và thuộc tính động

- Đáp ứng các yêu cầu truy cập ngày càng phát triển với các chính sách dựa trên quy tắc

- Tăng cường tuân thủ với khả năng giám sát, báo cáo và khắc phục sự cố tích hợp

- Tận dụng lợi thế của các khả năng tích hợp sẵn có và triển khai phân tán

Nhận Báo Giá Sản Phẫm