Khuyến mãi nổi bật
\

Bảo mật Email và Web

Bảo mật Email và Web

  • Bảo mật Cisco Cloud Web

    Giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém do spam dựa trên email, vi rút và các mối đe doạ của web. Phân tích các yêu cầu web để xác định nội dung độc hại, không phù hợp hoặc không chấp nhận được. Cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết đối với các nội dung web mở và không được mã hoá.

  • Thiết bị Bảo mật Emai Cisco IronPort

    Giảm thời gian ngừng hoạt động tốn kém do spam dựa trên email, vi rút và các mối đe doạ của web.